1 Administratorem danych osobowych jest Adrian Tomczykowski.

2 Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego zahacz.pl („Serwis”), aplikacji Android oraz iOS (APP).

Użytkownik Serwisu, APP (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie lub APP

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a. prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie i publikowania ogłoszeń Użytkownika; b. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

7Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

8Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią
(z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych),
w tym w szczególności do celów:
a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

9Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych Użytkownika:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu
d. adres korespondencyjny.

10Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące ze Współadministratorami;
b. Biura rachunkowe współpracujące ze Współadministratorami;
c. Kancelarie prawne współpracujące ze Współadministratorami;
d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Współadministratorów, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Współadministratorów;
f. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
g. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

11Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

12Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
a. okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
c. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Współadministratorów;
d. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
e. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
f. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
g. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Współadministratorów.
Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

 

 

13Użytkownik ma prawo do:
a. uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
c. uzyskania od Współadministratorów wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

14Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

15Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

16Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. gdy Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

17Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

18Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
a. wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
b. pomimo wycofania zgody Współadministratorzy są nadal uprawnieni do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
c. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Współadministratorów konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.

20Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

21Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.