BHPrss

BHP to skrót od "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy". To termin, który odnosi się do działań i procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka wypadku, choroby bądź obrażeń pracowników, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest bardzo ważna na każdym stanowisku pracy i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W ramach BHP prowadzi się szkolenia oraz wprowadza się procedury i wytyczne dotyczące bezpiecznego zachowania się na stanowisku pracy, używania narzędzi, sprzętu i maszyn, jak również odpowiedniego ergonomii i higieny w miejscu pracy, co przyczynia się do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Wyszukiwarka